Miffix® Slimline Basket Punch Economy (45° Left/45° Right & Straight)